Caritas Diecezji Kaliskiej realizuje Program Pomocy Żywnościowej skierowany do osób w trudnej sytuacji życiowej, do rodzin wielodzietnych czy osób dotkniętych szczególnymi chorobami czy niepełnosprawnością. Do ubiegłego roku tzw. „żywność” przywożona była do szkoły w Marianowie. Od bieżącego roku można ją będzie odebrać w naszej Parafii. W programie na rok 2019/2020 obowiązuje kryterium dochodowe: 1.402 zł. osoba samotnie gospodarująca; 1.056 zł. osoba żyjąca w rodzinie. Szczegóły w gablocie ogłoszeń. Apeluję do wszystkich potrzebujących wsparcia o wykorzystanie okazji i niezwłoczne udanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Burzeninie, po pisemne skierowanie, które będzie obowiązywało do czerwca przyszłego roku. Skierowanie prosimy następnie przynieść do kancelarii parafialnej lub zostawić w zakrystii.

Uwaga!!! W podprogramie 2019 zostało ustalone następujące kryterium dochodowe: 

 • 1402 zł osoba samotnie gospodarująca,
 • 1056 zł osoba w rodzinie.

  

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do dochodu wlicza się m.in.

 • wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
 • wynagrodzenia za pracę dorywczą,
 • świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem jednorazowych,
 • renty,
 • emerytury,
 • alimenty,
 • odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,
 • zasiłki dla bezrobotnych,
 • dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • dochody z gospodarstwa rolnego,
 • świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
 • dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),
 • dodatek mieszkaniowy,
 • dodatek energetyczny.

Do dochodu nie wlicza się:

 • świadczenie uzyskiwane na podstawie „ustawy 500 +”,
 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
 • zasiłku celowego,
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),
 • wartości świadczenia w naturze,
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693),
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.
 • W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.